Valors per a persones

Valors

Valors Humanistes i de Solidaritat

La Fundació es fonamenta en uns principis d’ètica, dignitat i respecte, integrats dins la millora de la societat i de la persona. Uns principis com a premissa en l’atenció assistencial i en la cobertura de les necessitats de les persones grans i de les seves famílies. En el compromís de solidaritat i dins la responsabilitat corporativa que hem adquirit, consistent en promoure i vetllar per la qualitat de vida de les persones en situació de dependència. 

 

Professionalitat de l’Equip Humà

Un equip humà especialitzat fonamentat en les aptituds tècniques i el desenvolupament formatiu dels nostres professionals, així com en les actituds i habilitats emocionals, afectives i d’empatia, orientades al tracte del nostre usuari. Una professionalitat que assumida com a eina, permeti establir una atenció de qualitat. 

 

Implicació i Compromís Social 

El nostre projecte té una clara implicació social. La Fundació es vertebra sota el compromís de ser una entitat activa i participativa, desenvolupant activitats en diferents sectors de la nostra comunitat, per una millora social en temes d’exclusió, participació ciutadana i cohesió familiar, centrats en la defensa dels drets de les persones grans i amb dependència. 

 

Qualitat de Servei

Entesa com a principal eina i garantia fundacional per assolir l’excel·lència en l’atenció de les persones de manera satisfactòria, eficaç, eficient i desenvolupada dins del procés de millora continua del nostre projecte. 

 

Innovació

Com a dinàmiques per relacionar diferents camps socials de coneixement, orientats a la cobertura i desenvolupament de respostes a les necessitats de les persones amb dependència.