Suport professional a la persona i la seva família

Servei d'Orientació i Assessorament

Es tracta d’un servei de recolzament, informació i assessorament sobre els recursos i intervencions més adequats per la persona i la família. L’assessor assistencial és la figura de referència per la valoració individualitzada, interdisciplinària i professional de les necessitats de cada cas; oferint la planificació, gestió i tramitació dels recursos pel perfil de l’usuari i de la seva família.  D’aquesta manera, es dona   una atenció coordinada i integral basada en la comunicació, continuïtat i seguretat de servei a l’usuari per atendre les seves necessitats.