Una atenció vers les persones i les seves famílies

Orientació al usuari i a la familia

 

Usuari

Les persones que atenem són la nostra raó de ser, i per això, la Fundació Germans Aymar i Puig amb una contrastada experiència assistencial i fidel als seus valors, aposta per la qualitat i els processos de millora continua per respondre les necessitats dels nostres usuaris i familiars.


D'aquesta manera, un model assistencial basat en l'Atenció Centrada en la Persona, desenvolupa el nostre compromís d'una atenció digna i respectuosa vers els drets de les persones, la seva dignitat, autonomia i participació com a eix i raó de ser de la nostra organització.

Família

La família és un dels centres de referència bàsics en la vida de les persones, i aquestes han de mantenir el seu rol fonamental en el procés assistencial. Per això, la Fundació Aymar i Puig té un programa de comunicació, suport i participació establert específicament per les dinàmiques familiars que s'estableixen dintre de la nostra comunitat. S'estableixen espais de relació familiar i un acurat seguiment de l'evolució dels nostres usuaris amb reunions periòdiques amb l'equip interdisciplinari i enquestes de participació.