En aquest apartat trobaràs documentació i publicacions desenvolupades per l’equip de la Fundació Aymar i Puig.

Acompanyament integral al professional
Diccionari de competències sociopersonals

Introducció

Aquest document és el resultat de més de tres anys de treball on hem portat a terme un profund anàlisi dels nostres serveis, del transfons de la nostra activitat, de l’essència d’un centre per a gent gran. També ens ha servit per analitzar-nos com a organització, on, com qualsevol altra, s’integren àrees molt diverses i a la vegada dependents unes d’altres (gestió assistencial, gestió de persones, gestió administrativa, gestió comercial etc.). Com en tota entitat del nostre temps, entenem, i aquest és un dels valors presents en la Fundació Aymar i Puig, que hem de cercar la millora continuada, i per tant, estem evolucionant per adaptar-nos a les noves demandes i realitats individuals i col·lectives, tant del nostre client intern (els professionals), com extern (les persones usuàries i les seves famílies principalment), fent-ho a la vegada d’una manera sostenible, eficaç, eficient, però sobretot impregnada d’humanitat. […]

Sol·licitar documentació i publicacions


    Diccionari de competències sociopersonals (Català)Diccionario de competencias sociopersonales (Español)


    Llegir condicions

    En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant “RGPD”), AYMAR I PUIG, FUNDACIÓ PRIVADA, amb domicili a Av. Germans Aymar i Puig 9, Alella amb CIF G08541245 (en endavant “la Fundació”) l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el formulari que apareix en aquesta pàgina i els que, si escau, es generin derivats de la participació en algun procés de selecció de personal de la Fundació es recolliran i tractaran, fins que vostè sol·liciti la seva baixa, en fitxers el responsable dels quals és la Fundació amb l’exclusiva finalitat de valorar la possibilitat d’una contractació o col·laboració professional. El fet d’emplenar aquest formulari implica que vostè reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes. Vostè podrà, en qualsevol moment, accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al seu tractament, limitar-ho o obtenir-ne la portabilitat, en el termes i en les condicions previstos a la RGPD, dirigint-se per escrit a FUNDACIÓ AYMAR i PUIG, Av. Germans Aymar i Puig 9 08328 d’Alella, o mitjançant un correu electrònic a info@fundacioaymaripuig.org. En la petició s’haurà d’especificar el següent contingut: nom i cognom de l’interessat, petició amb la qual es concreta la sol·licitud, còpia del DNI, data i adreça a efectes de notificacions i, en el supòsit que convingui, els documents acreditatius de la petició. També podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control que correspongui.