La Fundació Aymar i Puig és una entitat sense ànim de lucre amb més de 70 anys d’antiguitat dedicada a l’atenció a persones en situació de dependència, principalment de la província de Barcelona: Alella, Badalona i El Masnou (El Maresme).

El patronat de la Fundació Aymar i Puig està constituït per 12 membres referents ètics i professionals de la comunitat en diferents àmbits professionals i membres oficials del municipi que actuen de manera voluntària.

La Fundació està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació Aymar i Puig, dins d’un exercici de transparència i de control de la seva activitat, està sotmesa a diferents auditories, procediments, codis i polítiques de gestió per garantir l’ètica, transparència, integritat i qualitat  del nostre projecte social, assistencial i humà.

La Fundació es regeix pel Llibre III del Codi Civil de Catalunya i a nivell fiscal per la llei 49/2002. Per altra banda  està inscrita en el Registre Associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 196.

Normativa aplicable

La Fundació està regida per una varietat de normatives i lleis:

  • Llibre Tercer Codi Civil de Catalunya veure
  • Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. veure
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern . veure
  • Ley 21/2014, del 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública veure
  • Llei 39/2006, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència veure
  • Llei 12/2007 de Serveis Socials de Catalunya veure
  • Llei Orgànica 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (Edició Actualitzada de 2016) veure

Comptes anuals

El resultat de l’exercici s’ inverteix integrament en inversions i millores.

Auditoria de Comptes  realitzada per Auren Auditors.

Memòries anteriors (català)

Memòria 2015
Memòria 2016
Memòria 2017