Pla anual d’activitats

Pressupost

Impacte econòmic

Origen dels ingressos

Prestació de serveis
4.413.506,67 (98,71%)

Subvencions i altres ingressos d’explotació
3.000 (0,07%)

Ingressos d’altres activitats
26.499,08 (0,59%)

Subvencions en capital aplicables a l’exercici
28.267,10 (0,63%)

Total Ingressos
4.471.272,85 (100,00%)

Destí dels ingressos

Aprovisionaments i altres despeses d’explotacions
1.229.046,57 (28,32%)

Despeses de personal
2.753.689,10 (63,46%)

Despeses financeres
49.408,52 (1,14%)

Amortitzacions
306.981,37 (7,07%)

Total Despeses
4.339.125,56 (100,00%)

Resultat: 132.147,29 (2,96 %)

El 100% dels resultats de l’exercici es reinverteix en el Projecte assistencial i en la millora del servei.

Contractes públics

La FUNDACIÓ AYMAR I PUIG,  actualment gestiona els contractes de prestació i gestió de programes de serveis socials amb les següents administracions públiques:

  • Ajuntament d’ Alella – Inici 1 de març 2014
  • Ajuntament Santa Maria de Palautordera – Inici febrer de 2015
  • Ajuntament de Teià – Inici 4 maig de 2015
  • Ajuntament Dosrius – Inici Juny 2016
  • Consell Comarcal del Vallès Oriental – Inici Maig 2019