La Fundació compleix amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada al BOE de 10 de desembre de 2013, així com amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Núm. Registre de Fundacions
de la Generalitat de Catalunya 196

Organigrama

Equip humà i professional que conforma la Fundació Aymar i Puig són l’element clau del nostre projecte, l’atenció amb les persones des de les persones.

Normativa aplicable

 • Llei 4/2008, de 24 d’ abril, del llibre Tercer Codi Civil de Catalunya.
 • Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern .
 • Ley 21/2014, del 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública
 • Llei 39/2006, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència
 • Llei 12/2007 de Serveis Socials de Catalunya
 • Llei Orgànica 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (Edició Actualitzada de 2016)
 • Ordre Jus/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’ estableix el nivell de subjecció de les fundacions declarades d’ utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/14.

Presència en el territori

La Fundació Aymar i Puig té el seu centre d’ activitat  al municipi d’ Alella, tot i que el seu àmbit d’ actuació es situa a tota la província de Barcelona.

Balanç social

Impacte de serveis

Impacte en les persones

Els professionals són el nostre principal actiu i aporten el valor afegit de la nostra entitat. El seu paper i la seva implicació és clau i fonamental. Treballem des de la professionalitat, des de l’ètica assistencial i des de la qualitat gràcies a l’experiència, la capacitació tècnica i un treball específic pel desenvolupament de les competències sociopersonals i emocionals.

Visió estratègica

El nostre concepte d’organització el podem considerar com un model propi de la Fundació Aymar i Puig, que es basa en una gestió eficient enfocada a donar solucions avançades i innovadores per oferir un model d’ atenció integral i centrada en la persona, des de la proximitat i l’humanisme, anant més enllà de cobrir les necessitats bàsiques d’una residència geriàtrica, fomentem l’autonomia, la dignitat i la identitat de la persona.

El nostre model implica una nova visió a l’atenció de les persones integrant les famílies, els professionals i la societat en la promoció del projecte vital i envelliment actiu de les persones usuàries des de:

 • L’ètica
 • La confiança i l’experiència
 • L’autonomia i participació
 • La individualitat i la personalització
 • La qualitat, la professionalitat i l’especialització

MODEL PROPI FUNDACIÓ AYMAR I PUIG