D’acord amb el nostre compromís amb la transparència i bon govern que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Així com la Llei del protectorat, desenvolupada per l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, que estableix les obligacions pel fet de ser entitats amb finalitats d’interès general, que les distingeix d’altres entitats privades amb interessos particulars.

Volem que des del portal de transparència, qualsevol persona pugui accedir a les dades relatives a la nostra activitat i funcionament, així com la gestió del pressupost i els convenis que establim amb altres organitzacions.

Núm. Registre de Fundacions
de la Generalitat de Catalunya 196

Organigrama

Equip humà i professional que conforma la Fundació Aymar i Puig són l’element clau del nostre projecte, l’atenció amb les persones des de les persones.

Normativa aplicable

Presencia en el territori

La Fundació Aymar i Puig té el seu centre d’activitat al municipi d’Alella, tot i que el seu àmbit d’actuació es situa al Barcelonès, el Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental.

Balanç social

Impacte de serveis

Impulsem la millora contínua en la qualitat dels serveis

La Fundació té com a objectiu millorar els processos de qualitat amb la finalitat d’estendre l’excel·lència en la seva gestió.

Impacte en les persones

La humanització és la clau de la nostra atenció

L’equip humà de la Fundació es caracteritza pel compromís, la unió i la professionalitat per prestar un servei de qualitat i eficient. És per això, que es dona especial rellevància al desenvolupament i acompanyament  dels  professionals  mitjançant  el  model  AIP,  una gestió integral de l’equip i, especialment de les seves competències sociopersonals  i  emocionals,  indispensables  per la qualitat en una relació de cura integral, personalitzada i humana.

Visió estratègica

Model assistencial

El nostre concepte d’organització el podem considerar com un model propi de la Fundació Aymar i Puig, que es basa en una gestió eficient enfocada a donar solucions avançades i innovadores per oferir un model d’atenció integral en el que la persona n’és el centre, des de la proximitat i l’humanisme, anant més enllà de cobrir les necessitats bàsiques d’una residència geriàtrica, fomentem l’autonomia, la dignitat i la identitat de la persona.

El nostre model implica una nova visió a l’atenció de les persones integrant les famílies, els professionals i la societat en la promoció del projecte vital i envelliment actiu de les persones usuàries des de:

  • L’ètica
  • La confiança i l’experiència
  • L’autonomia i participació
  • La individualitat i la personalització
  • La qualitat, la professionalitat i l’especialització

MODEL PROPI FUNDACIÓ AYMAR I PUIG

Pla Estratègic  2021-2025

No hi ha dubte que estem vivint uns moments de gran transformació en el sector social d’atenció a les persones. La Fundació Aymar i Puig segueix amb el compromís i la dedicació d’afrontar aquest gran repte de futur amb el nou Pla Estratègic 2021- 2025. És un full de ruta, ambiciós, rigorós i sostenible, fonamentat amb una sòlida trajectòria de 75 anys de projecte social que l’avalen, i amb una finalitat clara de millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones grans.

El Pla Estratègic 2021-2025 ha suposat un esforç de treball de molts mesos, amb l’aplicació d’una metodologia analítica molt profunda de la nostra organització, i amb la utilització d’uns paràmetres democràtics, d’implicació i de consens en la presa de decisions, per establir de manera ordenada i coherent, les línies de treball i les fites. L’objectiu és el d’assegurar la continuïtat de la fortalesa de la nostra organització i tenir eines suficients per poder respondre i evolucionar cap a la cobertura de les necessitats socials i sanitàries que la societat demanda.

Aquest Pla ens ha permès també aprofundir sobre la definició del qui som, què fem i per què ho fem, fonamentat en la nostra Missió i la nostra Visió institucional, i sota els Valors de la nostra organització. Aquests eixos, línies i fites estratègics defineixen el camí de futur que volem construir, com ho volem orientar, i quins son els principals esforços que hi volem dedicar, durant aquests pròxims anys.

La Fundació continua amb la ferma voluntat de ser un agent actiu i transformador, a la nostra societat, davant els nous reptes socials, com organització sòlida, orientada a la qualitat i la innovació, en l’atenció a les persones més vulnerables de la nostra societat: les persones grans.

Sílvia Vàzquez i Albert
Directora General

 

Eixos estratègics