Patronat

La Fundació Aymar i Puig es regeix per un Patronat. Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els estatuts de l’entitat, tot assegurant la seva sostenibilitat.

El Patronat es reuneix de forma mensual amb l’objectiu de fer seguiment de les tasques i serveis de la Fundació. Es el que pren les decisions  en qüestions d’importància com són els pressupostos, el tancament econòmic, el Codi ètic, el Pla estratègic institucional o reflexions que es fan sobre perspectives de futur.

Membres del Patronat

President | Sr. Miquel Abril i Grangé
Sots President | Sr. Marc Almendro i Campillo
Secretari | Sr. Xavier Remendo i Cos
Tresorer | Sr. Joaquim Ureta i Buxeda
Vocal | Mn. Josep Fàbregas i Estévez
Vocal | Sra. Montserrat Ortensi i Bosch
Vocal | Sr. Josep Ramón Álvarez i Bataller
Vocal | Sra. Anna Fernández i Amela
Vocal | Sra. Sonia Pujol i Priego
Vocal | Sr.  Josep Oriol Pujol i Humet

Equip directiu

Directora General | Sra. Sílvia Vàzquez i Albert
Cap de serveis | Eva Creus Catalán