La present política de privacitat regula l’ús i tractament de les dades personals facilitats per l’usuari en aquesta web per la FUNDACIÓ GERMANS AYMAR i PUIG (en endavant LA FUNDACIÓ) en compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant “RGPD”), artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en endavant LOPDGDD).

 

Responsable de tractament de dades personals

NOM               Fundació Germans Aymar i Puig

CIF                  G08541245

Direcció          Avinguda Germans Aymar i Puig 9, Alella

Telèfon           93 555 45 00

Email               info@fundacioaymaripuig.org

WEB                www.fundacioaymaripuig.org

 

Tractament de les dades

La FUNDACIÓ l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el formulari que apareix en aquesta pàgina i els que, si escau, es generin derivats de la participació en algun procés de selecció de personal de la Fundació,  es recolliran i tractaran amb la única finalitat de oferir-li de forma adequada els serveis sol·licitats i per altra banda, per establir de manera anònima a l’anàlisi de l’ús de la nostra web per part dels usuaris i millorar la seva experiència, i per últim,  valorar la possibilitat d’una contractació o col·laboració professional.

Aquestes dades s’incorporaran a un fitxer de base de dades amb el responsable de tractament com a titular, podent accedir i utilitzar per la finalitat establerta, una comunicació directa mitjançant correu electrònic o telèfon que ens faciliti. El responsable de tractament garanteix les mesures tècniques i organitzatives per preservar la integritat i seguretat de la informació que tracta.

El fet d’emplenar aquest formulari implica que vostè reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.

S’entén que l’usaria de l web i xarxes socials accepta aquestes condicions al navegar a la web o utilitzar els formularis que conté.

Conservació de les dades

La FUNDACIÓ conservarà les seves dades mentre vostè no revoqui el seu consentiment atorgat a l’acceptar aquestes condicions navegant per la web.

 

Els seus drets

Vostè podrà, en qualsevol moment, accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al seu tractament, limitar-ho o obtenir-ne la portabilitat, en el termes i en les condicions previstos a la RGPD, dirigint-se per escrit a FUNDACIÓ AYMAR i PUIG, Av. Germans Aymar i Puig 9 08328 d’Alella, o mitjançant un correu electrònic a info@fundacioaymaripuig.org. En la petició s’haurà d’especificar el següent contingut: nom i cognom de l’interessat, petició amb la qual es concreta la sol·licitud, còpia del DNI, data i adreça a efectes de notificacions i, en el supòsit que convingui, els documents acreditatius de la petició. També podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control que correspongui.