La Fundació dona suport i acompanya a les famílies, com membres fonamentals de la nostra organització. Per això, el posen a la seva disposició un recurs d’atenció i suport a les famílies pels diferents escenaris assistencials i necessitats de suport que es puguin presentar de manera integrada amb els altres serveis.

Orientació i acompanyament social

Perquè sabem que les dificultats i problemes de cada família són específics i propis, posem a la seva disposició un programa d’ajuda per a les famílies i un equip professional expert per assessorar i donar solucions personalitzades als dubtes i situacions que us afecten en l’àmbit sanitari, social o assistencial, per oferir els recursos i serveis de la Fundació per a la millor atenció a la persona usuària.

Recursos específics a les famílies

Per que sabem de la importància del dia a dia i la participació de les famílies en l’atenció a la persona, així com de les exigències i reptes que comporta, posem a l’abast de les famílies recursos específics pel seu benestar portats per personal especialitzat.

  • Grups d’Ajuda Mútua
  • Suport psicològic
  • Jornades i sessions informatives
  • Tallers formatius
  • Programa integració i participació
  • Tallers de benestar físic i emocional

Atenció a l’usuari i les famílies

Aquest servei per manifestar opinions, queixes i suggeriments de les famílies com a agents actius i participatius de la nostra entitat, no només es contempla com un mecanisme de comunicació i participació directe, sinó com un mecanisme per detectar oportunitats de millora i correcció per garantir l’atenció en els màxims nivells de qualitat i satisfacció.

Continuïtat assistencial

La Plataforma de Serveis de la Fundació ens permet oferir serveis especialitzats per a les persones que garanteixen des de la Qualitat, la continuïtat i la cobertura de l’atenció de les necessitats socials, assistencials i sanitàries, el desenvolupament i innovació de noves respostes als reptes socials i de la dependència.

Suport a les famílias amb familiars amb demències al Maresme.