Blog

Com afecta el canvi d’hora a les persones grans

El canvi d’hora ens afecta a tots però no afecta a tothom de la mateix manera. Mentre que a una persona jove o adulta li sol comportar pocs dies a adaptar-se al nou horari, a una persona gran pot costar-li molts dies, i fins i tot setmanes, trobar-se novament adaptada. Això és degut a la rigidesa i manca de flexibilitat que presenten davant els canvis ja que solen tenir les rutines molt marcades i el sol fet d’haver de prendre’s la medicació una hora més tard de l’habitual els pot fer trontollar tot el dia; motiu pel qual es generarà malestar, irritabilitat, apatia o falta d’atenció i concentració.

L’afectació és major si parlem de persones grans que pateixen una demència com la malaltia d’Alzheimer ja que l’augment o disminució d’hores de sol fa que es llevin abans o dormin més temps i això fa que es trobin encara més desorientades i, conseqüentment que els símptomes de la malaltia s’accentuïn (canvis d’humor o alteracions conductuals, entre d’altres). Aquesta afectació però, només es donaria en persones que es troben en estadis inicials de la malaltia perquè en estadis més avançats no hi ha consciència del cicle vigília-son i, per tant, no hi ha la capacitat de percebre si hi ha canvis en l’hora o en les seves rutines.